ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các Điều khoản Sử dụng, bao gồm các chính sách được đề cập trong Điều khoản này được áp dụng khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web https://www.vcre.com.vn của chúng tôi dưới mọi hình thức truyền thông,bao gồm kênh truyền thông, ứng dụng di động hoặc trang web di động (được gọi chung là “Dịch vụ kỹ thuật số”) do VCRE sở hữu hoặc điều hành (được đề cập như “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “VCRE”). Bạn (“bạn” và “chính bạn”) đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm Chính sách Quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư, bạn không có quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số.

Vì mục đích của các Điều khoản sử dụng, phần “Nội dung” bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu, văn bản, ảnh, video, đoạn âm thanh, bài viết, bài báo, nhận xét, đồ họa và các tính năng tương tác được tạo, cung cấp hoặc được đưa ra dưới bất kỳ hình thức nào  khác thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ Kỹ thuật số.

Trang web có quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ các Điều khoản sử dụng (bao gồm Chính sách quyền riêng tư) tùy từng thời điểm trong tương lai bằng cách đăng tải bản cập nhật trong phần Dịch vụ kỹ thuật số. Bạn chấp thuận và đồng ý nhận thông tin cập nhật về Điều khoản sử dụng qua các bài đăng cập nhật được thông báo đến bạn trong mục thông báo tại ứng dụng di động. Bạn nên truy cập https://www.VCRE.com.vn để xem các Điều khoản sử dụng hiện có. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số sẽ được xem là sự chấp thuận với các thay đổi về Điều khoản sử dụng.

Dịch vụ Kỹ thuật số không dành cho trẻ em truy cập hoặc sử dụng, đặc biệt là những trẻ dưới 10 tuổi. Nếu bạn dưới 10 tuổi, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Kỹ thuật số hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi có thể từ chối cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp Dịch vụ kỹ thuật số cho bất kỳ ai và các tiêu chí quy định có thể liên tục được thay đổi/cập nhật.

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ Kỹ thuật số, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin liên quan. Việc sử dụng các thông tin này sẽ được thực hiện theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số, bạn đã thể hiện sự chấp thuận với những quy định được nêu trong Chính sách quyền riêng tư.

 

Xin vui lòng xem qua Chính sách quyền riêng tư tại (địa chỉ trang web). Chính sách quyền riêng tư được đề cập và là thành một phần của Điều khoản sử dụng này.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dịch vụ Kỹ thuật số, cũng như tất cả nội dung và tài liệu, được tạo bởi hoặc dành riêng cho VCRE thể hiện thông qua Dịch vụ Kỹ thuật số đều được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền và luật sở hữu khác. VCRE (và người cấp phép) sở hữu và giữ tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích (bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác).

 

Bạn không được bán, cấp phép, sao chép kỹ thuật, cho thuê, sửa đổi, phân phối, mô phỏng, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, xuất bản, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo các sản phẩm vay mượn dựa trên Dịch vụ Kỹ thuật số, nội dung và/hoặc bất kỳ tài liệu nào của Dịch vụ.

 

Việc truy xuất hệ thống dữ liệu hoặc các nội dung khác từ Dịch vụ Kỹ thuật số bởi bất kỳ ai và nhằm mục đích tạo hoặc biên soạn dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp dưới dạng tập hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục đều bị nghiêm cấm.

Dịch vụ Kỹ thuật số được cung cấp theo hình thức “nguyên trạng” và “sẵn có”, chúng tôi (và các nhà cung cấp dịch vụ) không đưa ra điều kiện bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bảo đảm về khả năng kinh doanh, tính phù hợp theo mục đích cụ thể, danh hiệu, quyền sở hữu, độ chính xác hoặc tính không vi phạm. Chúng tôi (và các nhà cung cấp dịch vụ) không đảm bảo rằng Dịch vụ Kỹ thuật số: (a) sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn; (b) luôn ở trạng thái không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; hoặc (c) sẽ chính xác, đáng tin cậy, không chứa vi-rút hoặc mã có hại khác, hoàn chỉnh, hợp pháp hoặc an toàn.

 

Do tính chất vốn có của internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các thông tin sẽ được giữ an toàn tuyệt đối mà không bị người khác xâm nhập trong quá trình truyền tải qua internet, hoặc khi được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi. VCRE không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ, khiếm khuyết, chậm trễ trong quá trình vận hành hoặc truyền tải, lỗi phần cứng hoặc lỗi mạng, trộm cắp thông tin, phá hủy, truy cập trái phép hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào. Bạn hiểu rằng khi tải xuống bất kỳ tài liệu nào, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các rủi ro, VCRE không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng tài liệu, thông tin, phần mềm, phương tiện, dịch vụ kỹ thuật số hoặc nội dung khác trên Dịch vụ kỹ thuật số hoặc bất kỳ dịch vụ kỹ thuật số trực tuyến nào được liên kết với Dịch vụ kỹ thuật số theo các điều khoản, tính đúng đắn, độ chính xác, độ tin cậy hoặc các yếu tố khác.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho VCRE (và các chi nhánh hoặc công ty mẹ của VCRE cũng như cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý) không bị tổn hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư hợp lý, từ mọi khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào gây ra hoặc phát sinh từ (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ Kỹ thuật số hoặc Nội dung, (b) Nội dung của bạn, (c) việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; hoặc (d) bạn vi phạm luật hoặc quy định hiện hành.

 

VCRE có quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền khi bạn nhận được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi, và bạn đồng ý hợp tác với vấn đề bồi thường này. Mọi vấn đề chỉ được giải quyết khi có xác nhận bằng văn bản của VCRE. VCRE sẽ tích cực liên hệ thông báo đến bạn khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì về khiếu nại, biện pháp hoặc thủ tục giải quyết bồi thường.

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo đúng luật pháp Việt Nam.

 

Bạn đồng ý rằng quyền hạn pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào phát sinh liên quan đến Điều khoản sử dụng, việc sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số hoặc nội dung đều nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Thông tin bạn gửi cho chúng tôi thông qua Dịch vụ kỹ thuật số, bao gồm cả việc tạo tài khoản và tham gia vào các hoạt động trong Dịch vụ kỹ thuật số đều phải trung thực, chính xác và được cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực của tất cả thông tin cung cấp.

 

Nếu chúng tôi cho rằng thông tin của bạn không trung thực, chưa chính xác hoặc đã cũ, chúng tôi có quyền chấm dứt, đình chỉ hoặc từ chối cho phép bạn truy cập Dịch vụ kỹ thuật số và có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ trang web của chúng tôi.

Dịch vụ Kỹ thuật số có thể chứa liên kết đến các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba (ví dụ: nền tảng truyền thông xã hội) và quảng cáo cho bên thứ ba (gọi chung là “Quảng cáo & Dịch vụ của bên thứ ba”). Các Dịch vụ và Quảng cáo của Bên Thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của VCRE và VCRE không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Dịch vụ và Quảng cáo nào của Bên Thứ ba. VCRE chỉ cung cấp các Dịch vụ và Quảng cáo của Bên thứ ba này như một tiện ích và không xem xét, phê duyệt, giám sát, chứng thực, bảo đảm hoặc đại diện cho bất kỳ Dịch vụ và Quảng cáo của Bên thứ ba.

Tất cả nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi tắt là “Nhãn hiệu”) được hiển thị trên Dịch vụ Kỹ thuật số là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng các Nhãn hiệu này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc sự đồng ý của bên thứ ba sở hữu các Nhãn hiệu đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại (nhập địa chỉ email thích hợp)

WordPress Lightbox

Newsletter

Newsletter

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin